Site logosu

Şartlar & Koşullar

işletmenizin büyüdüğü nokta
İşletmem.com
Dijital Platform Üyelik Sözleşme ve Ekleri

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “13 Mart Mah. Vali Mustafa Yaman Cad. Erkar 3 Apt. No:1 Artuklu/MARDİN ilinde MARKAL DANIŞMANLIK BİLİŞİM REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ (“İşletmem.com ” olarak anılacaktır) ile www.işletmem.com dijital platformuna üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve İşletmem.com dijital platformunda yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilmiş yürürlüğe girmiştir.

Dijital platform: İşletmem.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İşletmem.com”un “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: “Dijital platform”a erişen her gerçek veya tüzel kişi ve kullanıcılar

Üye: “Dijital platform”a  üye olan ve “Dijital platform” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

Üyelik: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Dijital platform”daki Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “işletmem.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “işletmem.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İşletmem.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Sözleşmesi: “Dijital platform”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay vermesi neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ekler ile “Dijital platform”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

İşletmem.com Üyelik Hesabı: “Üye”nin “Dijital platform” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda ” işletmem.com “e talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Dijital platform” üzerinden eriştiği ” Üye”ye özel internet sayfa bütünü.

İşletmem.com Hizmetleri (“Hizmetler”): “Dijital platform” içerisinde ” Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “işletmem.com” tarafından sunulan uygulamalardır. ” işletmem.com “, “Dijital platform” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ” Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Dijital platform”dan ” Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Dijital platform”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

İçerik: “Dijital platform”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel simgeler

İşletmem.com ara yüzü : işletmem.com ve ” Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ” işletmem.com veritabanı’ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “işletmem.com”e ait olan tasarımlar içerisinde “Dijital platform” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

İşletmem.com veritabanı : “Dijital platform” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “işletmem.com”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Profilim” sayfası: “Üye”nin “Dijital platform “da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler ”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece ” Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ” Üye”ye özel sayfa.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Dijital platform“da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Dijital platform” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “işletmem.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Dijital platform” içinde yer alan kullanıma,  üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “işletmem.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.1: “Dijital platform”a  üye olabilmek için reşit olmak ve “işletmem.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya Üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2: “işletmem.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, ” Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Dijital platform”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin ” işletmem.com ” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe sonlandırma veya  üyeliği geçici dondurma hakkı doğurmaktadır.

5.1: “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1: “Üye”, “Dijital platform”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Dijital platform”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2: “Üye”, “İşletmem.com”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi mercilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “İşletmem.com”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “ Üye”nin “Dijital platform” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “İşletmem.com”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “İşletmem.com” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3: “Üye”lerin, “işletmem.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “İşletmem.com”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4: “Üye”, “Dijital platform” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Dijital platform” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. ” işletmem.com “, “Üye” tarafından ” işletmem.com “e iletilen veya “Dijital platform” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5: “Üye”, ” işletmem.com ” yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6:  ‘’Üye” hukuka uygun amaçlarla “Dijital platform” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Dijital platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. ‘’Üye”, ” işletmem.com “in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Dijital platform” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Dijital platform”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Dijital platform” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “işletmem.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7: “işletmem.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “işletmem.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “işletmem.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “işletmem.com tarafından izin verilmemektedir.  Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; işletmem.com gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8: “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili işletmem.com herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “İşletmem.com’u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2: İşletmem.com’un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1: ” işletmem.com “, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde açıklanan  hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili ” işletmem.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “işletmem.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2: ” işletmem.com “, “Dijital platform”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Dijital platform” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ” işletmem.com “, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan  kullanabilir. “Üye”ler, ” işletmem.com “in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde ” işletmem.com ” yapabilir. ” işletmem.com ” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3:  “Dijital platform” üzerinden, ” işletmem.com “in kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Dijital platformlara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ” işletmem.com ” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Dijital platform” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Dijital platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Dijital platformlar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ” işletmem.com in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4: ” işletmem.com “, “Dijital platform”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ” işletmem.com ” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5:  “ işletmem.com “un,  “işletmem.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Dijital platform”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6: işletmem.com “, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

6.1: işletmem.com”, “Dijital platform”da ” Üye”lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. işletmem.com” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2:işletmem.com”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda İşletmem.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “işletmem.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3: “Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Dijital platform’a girilen verileri “işletmem.com” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “Dijital platform”un fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. “işletmem.com” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Dijital platform”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, işletmem.com”dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar  iddiasında bulunamaz.

6.4:  “Üye”, “Dijital platform” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya ” işletmem.com “in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, işletmem.com kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde işletmem.com bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5:  “Üye”, bir Avrupa Birliği sınırları içerisinde ikamet eden gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6: “Üye”, “işletmem.com” Üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indexleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “İşletmem.com”un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indexlenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “İşletmem.com”un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indexleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7:  “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “İşletmem.com” Dijital platform’u üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “İşletmem.com” tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Üye”ler, ” işletmem.com ” hizmetlerini, bilgilerini ve  telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ” işletmem.com “un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Dijital platform Kullanım Koşulları” dâhilinde “işletmem.com” tarafından  izin verilen durumlar haricinde “ İşletmem.com “un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

“işletmem.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Dijital platform”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Dijital platform”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ” işletmem.com ” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ” işletmem.com ” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ” işletmem.com “dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “ işletmem.com “un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde MARDİN  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda ” işletmem.com’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,” işletmem.com “u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Dijital platform”da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye“nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

13.1:  “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 işletmem.com Hizmetleri, Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik  ile “Dijital platform”da yayınlanan şartlar ve koşulların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine ve “Dijital platform”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

www.işletmem.com  alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.işletmem.com internet sitesini (bundan böyle “Dijital Platform” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Dijital Platform”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Dijital Platform”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Dijital Platform”ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1: İşbu “Dijital Platform”un sahibi “13 Mart Mah. Vali Mustafa Yaman Cad. Erkar 3 Apt. No:1 Artuklu/MARDİN ilinde  MARKAL DANIŞMANLIK BİLİŞİM  REKLAM  LİMİTED ŞİRKETİ  (bundan böyle kısaca “www.işletmem.com” olarak anılacaktır)’dir. “Dijital Platform”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “www.işletmem.com” tarafından sağlanmaktadır.

1.2: “www.işletmem.com” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Dijital Platform”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “kullanıcı”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “Dijital Platform”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “dijital platform” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “dijital platform”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “www.işletmem.com” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “dijital platform’’u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 1. TANIMLAR

Dijital Platform”: www.işletmem.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “www.işletmem.com”un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı”: “Dijital Platform”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye”: “Dijital Platform”a Üye olan ve “Dijital Platform” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Dijital Platform”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “www.işletmem.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “www.işletmem.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “www.işletmem.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

www.işletmem.com üyelik Hesabı”: Üye’nin “Dijital Platform” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “www.işletmem.com”a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Dijital Platform” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

www.işletmem.com Hizmetleri” (“Hizmet”): “Dijital Platform” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “www.işletmem.com” tarafından sunulan uygulamalardır. “www.işletmem.com”, “Dijital Platform” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Dijital Platform”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Dijital Platform”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Dijital Platform”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“API”: www.işletmem.com tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

www.işletmem.com Arayüzü” : www.işletmem.com ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “www.işletmem.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “www.işletmem.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Dijital Platform” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

www.işletmem.com Veritabanı” : “Dijital Platform” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “www.işletmem.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

 1. İŞLETMEM.COM HİZMETLERİ

3.1: “www.işletmem.com”, “Üye”ler tarafından “www.işletmem.com Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “www.işletmem.com Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2:  “www.işletmem.com”, “Dijital Platform” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3: “www.işletmem.com”, “Dijital Platform” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4: “www.işletmem.com”, “Dijital Platform” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Dijital Platform” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “www.işletmem.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 1. İŞLETMEM.COM DİJİTAL PLATFORMI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1: “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Dijital Platform” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Dijital Platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “www.işletmem.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2: “Dijital Platform”, “Üye”ler tarafından “www.işletmem.com Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “www.işletmem.com”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “www.işletmem.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “www.işletmem.com”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3: “Kullanıcı” “Dijital Platform” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “www.işletmem.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4: “Kullanıcı”lar “Dijital Platform” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “www.işletmem.com”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5:  “Kullanıcı”lar, “Dijital Platform” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “www.işletmem.com”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. ilan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6: “www.işletmem.com”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Dijital Platform” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7:  “www.işletmem.com”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “www.işletmem.com” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Dijital Platform”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.  ”www.işletmem.com” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8: www.işletmem.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının www.işletmem.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9: “Dijital Platform” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “www.işletmem.com”un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “www.işletmem.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10: “www.işletmem.com”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “www.işletmem.com arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “www.işletmem.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “www.işletmem.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “www.işletmem.com’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11: “Dijital Platform”un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “Dijital Platform”un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Site”nin ve “Dijital Platform”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “www.işletmem.com”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. işbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “www.işletmem.com”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12: “Dijital Platform”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “www.işletmem.com”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Dijital Platform” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Dijital Platform”un (sınırlı olmamak kaydıyla “www.işletmem.com Veritabanı”, “www.işletmem.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “www.işletmem.com”un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “www.işletmem.com”a ait ve/veya “www.işletmem.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “kullanıcı”lar, “www.işletmem.com” hizmetlerini, “www.işletmem.com” bilgilerini ve “www.işletmem.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “www.işletmem.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “www.işletmem.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “www.işletmem.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “www.işletmem.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “www.işletmem.com”; “www.işletmem.com” hizmetleri, “www.işletmem.com” bilgileri, “www.işletmem.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “www.işletmem.com” ticari markaları, “www.işletmem.com” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“www.işletmem.com”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Dijital Platform”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “www.işletmem.com”un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “www.işletmem.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde MARDİN  Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” “www.işletmem.com” tarafından “Dijital Platform”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu” Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Dijital Platform”a kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, www.işletmem.com Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“www.işletmem.com” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.işletmem.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Dijital Platform”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcıdan:

 • Onay alınacağını,
 • Onay alınmazsa, Alt Kullanıcının Dijital Platforma kullanamayacağını,
 • Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

www.işletmem.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

www.işletmem.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcının Üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının www.işletmem.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

www.işletmem.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Dijital Platform üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. www.işletmem.com’un Gizlilik Politikasında yaptığı güncelleme ve değişiklikler Dijital Platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://banaozel.www.işletmem.com.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde www.işletmem.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.işletmem.com; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda “Kullanıcı”ya / ”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. www.işletmem.com’un hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Dijital Platform”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Dijital Platform”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “www.işletmem.com” tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 1. “İŞLETMEM.COM” İLAN HİZMETLERİ

1.1: “Üye”, “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden “www.işletmem.com” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve www.işletmem.com Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2: “www.işletmem.com”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Dijital Platform”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “www.işletmem.com”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Dijital Platform”da yayınlayacaktır.

1.3: “www.işletmem.com”, “Dijital Platform”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Dijital Platform”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “www.işletmem.com” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “www.işletmem.com”dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4: “www.işletmem.com”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “www.işletmem.com” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir.

1.5: “Üye”, “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6: “Üye”, “Dijital Platform”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Dijital Platform”un altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Dijital Platform”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7: “Üye”, “Dijital Platform”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “www.işletmem.com”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8: “Üye”, tüketicinin korunması, fikri haklar, eşitlik, insan hakları, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9: “Üye”, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10: “Üye”, kendisine ait ilanlarını “Dijital Platform”un “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Dijital Platform” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Dijital Platform”ın “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11: “Dijital Platform”a kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Dijital Platform”da sadece bir Üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin www.işletmem.com tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm “www.işletmem.com Üyelik Hesapları”, www.işletmem.com tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu Üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılmış veya “Üye”liği durdurulmuş veya Üyeliği askıya alınmış kullanıcının Dijital Platform’a girmek için yeni Üyelik hesabı açması ve bu yeni Üyeliğinin www.işletmem.com tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm “www.işletmem.com Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını www.işletmem.com saklı tutmaktadır.

 

 1. “İŞLETMEM.COM” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin “Dijital Platform”un alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde www.işletmem.com’a bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından www.işletmem.com’a bildirilirse; “Alıcı” tarafından “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “Dijital Platform”da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, “www.işletmem.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “www.işletmem.com”un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

“www.işletmem.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan “Satıcı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan “Satıcı”ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1: “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “Dijital Platform”da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini www.işletmem.com internet Dijital Platformının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Dijital Platform” üzerinden www.işletmem.com’un internet Dijital Platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

 

2.1.2: “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı”; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, “Teklif Ver” butonunu kullanarak, “Alıcı” ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek “Satıcı”ya teklifini yapar. “Alıcı”nın yapacağı bu teklif “Satıcı”nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. “Satıcı”nın “Alıcı”nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “www.işletmem.com Üyelik Hesabı”nda görüntülenir. “Satıcı” kabul veya ret beyanını “www.işletmem.com Üyelik Hesabı”nı kullanarak yapmak zorundadır. “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” kullanılmadan yapılan kabul veya ret beyanlarına ilişkin “www.işletmem.com”un hiçbir sorumluluğu yoktur. “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin “Alıcı” tarafından www.işletmem.com’un “Güvenli Hesabı”na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı” ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

2.1.3: “Alıcı”, Dijital Platform” üzerinden “www.işletmem.com” internet Dijital Platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde “www.işletmem.com Güvenli Hesabi”na yatırılmaması,”Satıcı”nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında “Alıcı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

2.1.4: “Alıcı”, “Dijital Platform” üzerinden “www.işletmem.com”un internet Dijital Platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “www.işletmem.com’un “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; www.işletmem.com’un işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. www.işletmem.com, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “www.işletmem.com” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Dijital Platform”un ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Dijital Platform”un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.5: “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “www.işletmem.com’un, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair ” www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “www.işletmem.com”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “www.işletmem.com” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “www.işletmem.com Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, Dijital Platform dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.6: “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında www.işletmem.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.7: “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “www.işletmem.com”a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “www.işletmem.com”un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “Dijital Platform”un ilgili yerlerinde belirtilen “Dijital Platform”un ve “Dijital Platform”da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “www.işletmem.com”un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2: “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4: “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “www.işletmem.com”a yapılan taleplere karşı www.işletmem.com’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5: “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, www.işletmem.com tarafından yönetilen “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için www.işletmem.com’a bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için www.işletmem.com’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde www.işletmem.com’un, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için www.işletmem.com’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Dijital Platform” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6: “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “www.işletmem.com” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “www.işletmem.com Üye Hesabı” üzerinden “Dijital Platform”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7: “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-www.işletmem.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “”www.işletmem.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde www.işletmem.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 1. LİSTELEME HİZMETLERİ

3.1: Bu “Hizmet” “Üye”lerin “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “www.işletmem.com” “Dijital Platform”unda yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “www.işletmem.com” “Dijital Platform”un dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “www.işletmem.com” tarafından belirlenen sıra dahilinde “www.işletmem.com” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “www.işletmem.com” veritabanına gelen sorguların “www.işletmem.com” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2: İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “İŞLETMEM.COM” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3: “Dijital Platform”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “www.işletmem.com”a aittir. “www.işletmem.com”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. bu kampanyalar, “www.işletmem.com Üyelik Hesabı” başına değil, “Dijital Platform”u kullanan gerçek kişi veya tüzel kişi başına hesaplanır. Gerçek kişi veya tüzel kişi başına tanımlanan kampanyalar devredilemez. Bir gerçek ya da tüzel kişi, kendisine tanımlanan kampanyadan yararlandıktan sonra yeni bir üyelik açarak aynı kampanyadan yararlanamaz, yeni bir üyelik ile kampanyadan yararlandığının ortaya çıkması halinde; “Üye”nin üyeliği “www.işletmem.com” tarafından sona erdirilebilir.

 1. MAĞAZA SAYFALARI HİZMETLERİ

4.1: “Üye”lerin “www.işletmem.com üyelik hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin www.işletmem.com tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2: Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Dijital Platformun ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

 1. EK HİZMETLER

“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “Dijital Platform”dan duyurulan ve kullanım koşulları “Dijital Platform”un ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “www.işletmem.com” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “Dijital Platform”un ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “Dijital Platform”un ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve Üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

www.işletmem.com.com Dijital Platformında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. www.işletmem.com, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, Dijital Platformın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir.

Kullanıcı’lar, “Dijital Platform” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “www.işletmem.com”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İLAN VERME KURALLARI

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında www.işletmem.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren Üyelerin bu ilanları silinebilir, Üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır.

Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir. Kredi veya kooperatif borcu olan dairelerde fiyat olarak kooperatif kalan borcu veya bankaya ödenecek tutarın toplanarak fiyatın girilmesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan / kiralanan ilanlar yayından kaldırılmalıdır.

İlan verme aşamasında, ilana ait www.işletmem.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Www.işletmem.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Dijital Platform’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken Üye tarafından girilen adres bilgisi, www.işletmem.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

www.işletmem.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

Dijital Platform”: www.işletmem.com.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Dijital Platform”a çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: www.işletmem.com Dijital Platformuna Üye olan ve “Dijital Platform” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Dijital Platform”un ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Dijital Platform”a Üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “www.işletmem.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”

“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

www.işletmem.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Dijital Platform” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “www.işletmem.com” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “www.işletmem.com”, “Dijital Platform” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “www.işletmem.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “www.işletmem.com” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Dijital Platform”dan “Üye”ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “www.işletmem.com” “Dijital Platform”a üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların diğer “Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve “www.işletmem.com”a aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “www.işletmem.com” “Hizmet”leri ve “Dijital Platform”u kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Üye”ye aittir. “www.işletmem.com” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “www.işletmem.com”un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“Üye”ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili www.işletmem.com ’un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve www.işletmem.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

“Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş Üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “Üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler www.işletmem.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “www.işletmem.com”un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “www.işletmem.com” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu, “www.işletmem.com”un yorumların içeriğine dair herhangi bir sorumluluğun bulunmadığını, yorumlardan kaynaklı olarak doğan her türlü zararı kendisinden talep edilmesi halinde nakden ve defaten tazmin edeceğini ve “www.işletmem.com’’un yorumlardan kaynaklanan cezaları kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler:

Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın www.işletmem.com’a sunulmuş olması,

Yorumun propaganda içerikli parti ve siyaset yazısı, argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm www.işletmem.com kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel verilerini (adresini, telefonunu, e-posta adresini, vb.) içermesi,

Yorumun www.işletmem.com’a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “www.işletmem.com” e bildirilmesi,

Yorumun link veya script içermesi.

“Üye”lerin, www.işletmem.com tarafından Dijital Platformda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, www.işletmem.com tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.